Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

541360
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
228
330
3064
536122
6499
12426
541360

Your IP: 3.226.241.176
2020-09-20 16:40

LogoThanhtra

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch công Quốc gia năm 2020 (có Danh mục kèm theo)

XEM NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 

AnhTTrHB

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Văn bản số 8356/VPUBND-NC, ngày 20/12/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg, ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021. Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hòa Bình trên cơ sở tích hợp và nâng cấp trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://sotuphap.hoabinh.gov.vn.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

      Ngày 27/02/2020, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, quy định nguyên tắc hoạt động:

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện; đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của quy chế này.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được sử dụng bộ máy các cơ quan để tham mưu triển khai các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi ký các văn bản chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình khi ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

AnhTTrHB

Ngày 11/02/2020, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thanh tra tỉnh Hoà Bình ban hành Kế hoạch số 100//KH-BCĐƯDCNTT về việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và Chính quyền điện tử năm 2020. Qua nội dung kế hoạch nhằm ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm chi phí vật tư và hoạt động; Quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng bảo mật, hệ thống thông tin, sao lưu, lưu trữ, cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong nội bộ cơ quan; Bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa; chuẩn hóa và số hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 1.0; Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/MĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Thực hiện tốt các mục tiêu hàng năm theo nội dung nêu trong Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020...

XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet