Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

586689
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
345
484
829
583897
4928
22031
586689

Your IP: 18.215.185.97
2021-01-18 21:53
LogoThanhtra
* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Mục đích:
+ Kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá, theo dõi tính khả thi các quy định về thủ tục hành chính; đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh trong việc giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
+ Rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành; căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện.
- Yêu cầu:
+ Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền và xác định việc kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính là việc làm trọng tâm, thường xuyên của Thanh tra tỉnh.
+ Phân công nhiệm vụ công chức thực thi cụ thể, chi tiết, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ thủ tục hành chính.
+ Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.
XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCHPHỤ LỤC KÈM THEO

AnhTTrHB

* Mục tiêu chung

- Đẩy mạnh phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chỉ số cải cách hành chính;

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhiệm vụ, công vụ; Hướng tới phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; Nâng cao năng lực, trang bị bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng của cơ quan.

XEM TOÀN VĂN NỘI DUNG KẾ HOẠCH

LogoThanhtra

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH

LogoThanhtra

Thực hiện Quyết định số 810/QĐ-TTCP ngày 29/12/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 1. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình và nhân dân. Góp phần đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
2. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh và toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình.
 3. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

AnhTTrHB

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra năm 2021 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu trọng tâm
Trọng tâm cải cách hành chính năm 2021 là: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật (do Thanh tra tỉnh không phải thực hiện cơ chế một cửa); nâng cao chất lượng công chức, công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Tham mưu 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được ban hành theo đúng quy định của pháp luật.
b) Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh đều được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông khi có yêu cầu.
c) Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh được sắp xếp, kiện toàn, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động có chất lượng, hiệu quả.
d) 100% công chức thuộc Thanh tra tỉnh đáp ứng được theo đúng khung năng lực của vị trí việc làm đã được phê duyệt; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.
đ) Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức và người dân vào thực hiện công tác cải cách hành chính.
e) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của cơ quan; tin học hóa quy trình giải quyết công việc, thực hiện trao đổi văn bản, tài liệu và quản lý hồ sơ công việc trên mạng điện tử.
f) Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của cơ quan; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc với cơ quan hành chính nhà nước.
 

DVCQG

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet