Căn cứ Văn bản số 1874/UBND-NC ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ngày 03/12/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 656/QĐ-TTr về việc Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin

* Phạm vi,đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định v vic công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu ca công dân thuộcphm vi, trách nhim cung cp thông tin ca Thanh tra tnh theo quy định ca Lut tiếp cn thông tin.

2.Thông tin thuc trách nhim cung cp ca Thanh tra tnh bao gm thông tin do Thanh tra tnh tạo ra, được cung cp theo quy định pháp lut có liên quan trong tng lĩnh vc.

3. Công chc, nhân viên thuc Thanh tra tnh và công dân thc hin quyn tiếp cn thông tin ca Thanh tra tnh chịu sự điều chnh ca Quy chế này.

Xem toàn văn đính kèm: Quyết định số 656/QĐ-TTr về việc Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin.