Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

586714
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
370
484
854
583897
4953
22031
586714

Your IP: 18.215.185.97
2021-01-18 22:38

LogoThanhtra

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

- Đánh giá đúng những nỗ lực và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng;

- Tăng cường phối hợp công tác giữa các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác PCTN, phối hợp đánh giá, chia sẻ, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN;

- Từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, thực hiện chế độ báo cáo về công tác PCTN, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCTN và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ;

- Phát huy tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng phục vụ cho việc đánh giá công tác PCTN năm 2018, để đạt kết quả cao nhất.

3. Phạm vi

- Hoạt động quản lý nhà nước về công tác PCTN của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN;

- Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Thời kỳ đánh giá: Từ 16/12/2017 đến 15/12/2018.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung

Thực hiện theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2017 được ban hành theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng thanh tra Chính phủ, như sau:

a. Công tác quản lý nhà nước về PCTN: Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

b. Kết quả thực hiện công tác PCTN: Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng; kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nguyên tắc đánh giá

- Việc đánh giá khách quan, khoa học, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch;

- Việc đánh giá căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN.

  1. Phương pháp đánh giá

Đánh giá từng chỉ số theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018, về ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017.

3. Tổ chức đánh giá

3.1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp huyện bao gồm các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, các phòng ban liên quan; mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố tham gia;

- Thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá;

- Tiến hành tự đánh giá bằng cách chấm điểm, xây dựng báo cáo đánh giá;

- Gửi Báo cáo kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh), thời gian xong trước ngày 10/4/2019 (bản giấy qua Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh và bản điện tử theo địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);

- Phối hợp, giải trình hoặc cung cấp tài liệu để làm rõ các nội dung đánh giá khi có yêu cầu phối hợp của Thanh tra tỉnh.

3.2. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, gồm các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Tổng hợp kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, cấp huyện; thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá; tiến hành đánh giá bằng cách chấm điểm, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN tỉnh Hòa Bình năm 2018.

- Các Sở, Ban, Ngành theo chức năng, nhiệm vụ:

+ Tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 và Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ; thu thập tài liệu, tổng hợp các số liệu có liên quan, xây dựng báo cáo đánh giá PCTN theo các nội dung tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ, gửi Tổ công tác để tổng hợp;

+ Phối hợp, giải trình hoặc cung cấp tài liệu để làm rõ các nội dung đánh giá khi có yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của cơ quan, đơn vị mình, kèm theo các tài liệu chứng minh, biểu thống kê, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp).

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh dự trù kinh phí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự: Thu thập, cung cấp các tài liệu, số liệu liên quan đến việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng và việc thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác này trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp) chậm nhất ngày 15/4/2019. Hình thức gửi bằng đường văn bản, đồng thời gửi dữ liệu điện tử qua địa chỉ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">phongchongtn.ttt@hoabinh.gov.vn.

4. Giao Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh:

- Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình;

        - Tổ chức, triển khai, thực hiện việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình năm 2018, theo các nội dung tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá công tác PCTN tỉnh năm 2018, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trước ngày 25/4/2019, để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

DVCQG

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nạiphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso